Znalci „kachliari“ II

Vážení kachliari, vážená laická verejnosť.

Asi sa zhodneme, že znalec by mal byť odborníkom vo svojej profesii. Niekedy sa stáva, že tomu tak nie je. No ale ak úmyselne koná v rozpore so zákonom pravdepodobne sa dopúšťa trestného činu.

Ak takýto znalci (konzultanti, špecialisti) sa takto vyjadrujú, pričom sú členmi stavovských organizácii reprezentujúcich danú odbornú činnosť, t. j. odborníkov v danej oblasti to vyvoláva úsmev na perách. Je na zamyslenie, ako títo odborníci v minulosti, keď boli členmi riadiacich štruktúr stavovských organizácii reprezentovali danú odbornosť navonok.

Ponúkam Vám výpoveď jedného znalca, ktorý odpovedal na otázky právnika. Jeho výpoveď je úsmevná a je výsmechom kachliarskemu remeslu. Prizvaný konzultant/znalec „špecialista“ zo stavovskej organizácie participuje a podieľa sa na komédii tým, že potvrdí závery znalca.

„D“ znamená dotaz od právnika, „O“ znamená odpoveď znalca. Kliknite si tu na výpoveď znalca. Kliknite si tu na výpoveď znalca

Stručný opis výpovede znalca pred súdom:

  • Znalec v uvedenej problematike je absolútne neprofesionál a na „kamna“ zrejme vypracovával prvý (dúfame že aj posledný) posudok, v dôsledku toto si musel prizvať „pomocníka“ znalca ( výpoveď znalca na str. 2)
  • Dávame do pozornosti - máme novú normu na stavbu kachľových pecí, a krbov, a to ISO 13822. Doporučujeme si ju zaobstarať a naštudovať . Z výpovede je zrejmé, že keď nepoužívate normu ISO 13822, tak môžete mať problém (výpoveď znalca na str. 3).
  • Znalec na otázku kto má zabezpečiť revíziu komína, či zákazník alebo staviteľ odpovedal - to je otázka pre právnika (výpoveď znalca na str. 3). Máme za to, že toto ovláda i časť laickej verejnosti, kto má zabezpečiť revíziu komína. Ak to neovláda odborne spôsobila osoba – znalec, tak právom spochybňujú všetci jeho odbornú spôsobilosť na vypracovávanie posudkov.
  • Ako zásadný nedostatok znalec uvádza, aj nenapísaný dátum a podpis. Toto je dôvodom aby znalec spochybnil funkcionalitu výrobku (výpoveď znalca na str. 4)
  • Znalec vypracuje posudok na pec, ktorá už neexistuje – pec bola predčasne odstránená konkurenčnou firmou (výpoveď na str. 4).
  • Na a to najlepšie nakoniec. Znalec vrátane stavovskej organizácie so svojím členmi, objavili alebo vynašli zrejme nový fyzikálny zákon. Znalec na otázku (výpoveď na str. 3), - pokiaľ je spalinová cesta na kachľových peciach kratšia, či to má vplyv na možný „výbuch“? Znalec odpovedal, že „keď máte krátku spalinovú cestu nedochádza k odvodu spalín, zanesie sa komín a tým môže dôjsť k výbuchu“. Tak toto tvrdenie je úsmevné a vyvoláva rozpaky. Myslíme si, že skôr by to malo byť naopak. Kachľová pec má približne 5 až 7 metrov a môže mať i viac metrov dymových ťahov – spalinovej cesty. A čo pece, ktoré majú kratšiu cestu? Veď takých pecí je tisíce. Znalec nevie aký ma vplyv dĺžka ťahov a čo je to účinnosť pece? Odľahčene a s troškou nad sádzky - v takom prípade by nebolo treba ani vojnový konflikt a výbuchov pecí by bolo toľko, že už dávno by naša planéta neexistovala. Zdá sa nám, že stavovská organizácia má zjavné nedostatky pri vzdelávaní svojej členskej základne.

Musíme s pokorou dúfať, že uvedený nový fyzikálny zákon si autori neprihlásili na patentovom úrade vo forme patentu, nebodaj sa nebudú uchádzať o udelenie Nobelovej ceny za objav vo fyzike.