Znalci „kachliari“

Vážení kachliari, odborná a laická verejnosť,

niet pochýb, že znalecká činnosť v kachliarstve má veľmi významné poslanie ( samozrejme aj iné profesie) o. i. pri poskytnutí stanovísk pri rôznych sporových záležitostiach. Znalecké posudky významným spôsobom ovplyvňujú stanoviská, či výrobok bol funkčný. V neposlednom rade závery znaleckého posudku sú rozhodujúcim podkladom pre závery súdnych orgánov pri riešení sporov pri obchodných a dodávateľsko – obchodných vzťahoch. No aplikačná prax niektorých „znalcov“ nás presviedča, že svoju činnosť niekedy vykonávajú nie v súlade so zákonmi, uplatňujú lobistické záujmy, čo nie je v súlade s odbornosťou.

Máme za to, že takéto praktiky sú neprijateľné v rámci konkurenčného prostredia a preto sme sa po zvážení rozhodli na základe dôkazov poukázať a tým aj postaviť sa proti takýmto praktikám a takýmto „znalcom“ jasne deklarovať, že toto je už hranica, ktorú v právnom štáte nie je možné tolerovať.

S postojom ak si človek povie „nech si robí čo chce“ sa nestotožňujeme, nakoľko sa nejedná o banalitu. V mnohých prípadoch na základe stanoviska „znalca“ je poškodená osoba, ktorá poškodená nemá byť ak by „znalec“ sa zdržal účelového konania v prospech istých lobistických skupín a tým by aj neovplyvňoval konkurenčné prostredie v prospech svojich obchodných partnerov.

Zdá sa nám, že aj niektoré štátne orgány napomáhajú týmto praktikám a to tým, že sú benevolentní k presadzovaniu týchto záujmov napr. schválením technických noriem, ktoré následne tieto praktiky podporujú a vytvárajú priestor pre lobistické skupiny v danej oblasti a tým aj zásadný spôsobom ovplyvňujú konkurenčné prostredie.

Dôkaz (kliknúť na:)

To, že tieto organizácie majú aj personálne prepojenie, zastupujú rovnaké záujmy niet pochýb. Toto sa im nedá vyčítať. No ale ak ich „odborné“ výstupy – znalecké posudky majú totožné nedostatky a ich výstupy účelovo a zámerne poškodzujú konkurenčných obchodných partnerov, alebo ktorí nie sú členmi ich stavovských organizácii, toto nie možné tolerovať. Dávame do pozornosti, že znalec skladá sľub. No aplikačná prax niektorých „znalcov“ napĺňa znaky trestnoprávnej zodpovednosti, čo už je silná káva.

Položme si otázku, čo je na týchto posudkoch neodborné? Bežný človek, ktorý nie je odborne spôsobilý v remesle kachliarstvo možno na to ani nepríde. V ďalšej časti Vám ponúkame vysvetlenie. A to nie je všetko. Následne Vám predkladáme ďalší dôkaz, kde znalec (ČR), ktorý vypracoval znalecký posudok, a v rámci výpovede pred autorizovanými štátnymi orgánmi predkladá dve rozporné výpovede. Jedná sa o (kliknúť) krivú výpoveď, čo je podľa platného právneho poriadku trestným činom aj pre „znalca“. Pred políciou znalec tvrdí, že sa nepodieľal na búraní pece, a o 2 mesiace na súde znalec tvrdí, že sa podieľal na búraní kachľovej pece. Ako teda uvedený znalec robil posudok na uvedenú pec?

Vážení kachliari, zákazníci, ak ste sa s podobnými praktikami stretli a máte dojem, že ste boli takýmto konaním poškodení, uvítame Vaše podnety s dôkaznou dokumentáciou, ktorú preskúmame s cieľom Vám poradiť ako postupovať v daných prípadoch.

V týchto znaleckých posudkoch (predkladáme ako dôkaz) znalci, ktorí sú členmi stavovských organizácii (v SR a ČR) sa vyjadrujú k dvom rôznym staviteľom – krbárom. Dávame si otázku – je náhodné že obidva posudky používajú tú istú terminológiu (frázy), poukazujú na rovnaké chyby, štruktúra a obsah so závermi je totožná. Máme za to, že páni „znalci“ podcenili skutočnosť, že sa k uvedeným posudkom môžu dostať i iné osoby.

Vysvetlivky pre body v oboch posudkoch:

Body „A“

oboch posudkoch, v rôznych obmenách, je konštatované, že neboli dodané izolácie. Pýtame sa – je toto len slabinou normalizačných úradov, ktoré schvália takú normu, ktorú si tieto záujmové skupiny - lobisti predložia? Je slabinou odborných komisií, ktoré takto tvoria a predkladajú normy na schválenie? Alebo sú to cielené aktivity záujmových skupín, aby mohli všade dávať izolácie, aj tam, kde ich netreba, a tým majú samozrejme zaručený zvýšený predaj uvedených izolácií? Je všeobecne známe, že v minulosti neboli skoro žiadne takéto izolácie a vedeli si s tým kachliari poradiť. Ako sa dnes stavajú pece, tak sa stavali aj v minulosti. Ba dokonca vtedy nebolo toľko požiarov, ako je tomu teraz a pritom sa dnes dávajú samozrejme aj uvedené izolácie. Nie len z izolačných materiálov, ale i z akumulačných materiálov sa dá urobiť kvalitná izolácia. Poukazujeme na to, že v minulosti, kde boli steny napríklad z červených tehál, toto slúžilo ako vyhrievacia stena a teraz zrazu je to zásadný nedostatok. Pre informáciu uvádzame, že najlepšia izolácia je vzduch ( vzduchová medzera) o čom niektorí ani nevedia a túto technológiu ani nevyužívajú.

Body „B“

V posudku, je konštatované že na stavbu pecí boli použité materiály - výplň dutin je vymezena zbytky rumiska (odpadu, smetiska), a v druhom posudku, že tehly pochádzajú zo zlikvidovaných skladov zrušenej kotolne, alebo strešná krytina sa nepoužíva. Máme za to, že tieto klasické, najlepšie dostupné materiály, sú kvalitné, rokmi odskúšané a cenovo ďaleko výhodnejšie ako „kvalitné“ rakúske materiály, ktoré sa po niekoľko rokov rozpadávajú a nemajú taký charakter, ako ho niektorí prezentujú. Alebo výrok znalca, že strešná krytina sa nepoužíva. Znalec asi do posudku zabudol dopísať, že ním uvedená strešná krytina sú pálené keramické škridle a tie sú najkvalitnejším materiálom do kachľových pecí a sú triedami vlastnosťami „A1“, čo znamená, že znášajú vysoké teploty. Toto je vzorový príklad vzájomného personálneho prepojenia s cieľom presadzovania istých stavebných materiálov. Aký je dôvod že iné stavebné materiály sa nemôžu používať? Že nespĺňajú emisné limity? Tomuto by uveril len neskúsený odborník. Je náhodné, že obidvaja znalci v oboch odlišných prípadoch v rámci posudku určili použitý stavebný materiál, že tento sa jedná o materiál z odpadov? Je to len náhoda, alebo skutočnosť, že tieto organizácie sú dokonale zohraté a personálne prepojené?

Body „C“

V jednom posudku je písané, že ohnisko má mať 12 cm, a v danom prípade pravá strana má 6 cm, a v druhom posudku sa píše, že ohnisko – stena má byť 9 cm, a je len 3cm. V oboch prípadoch je to nepravdivé tvrdenie (klamstvo), čo jasne preukazuje predložená fotografia steny ohniska, že stena ohniska nie je 3 cm, ale minimálne 15 cm! Natíska sa otázka, je to náhoda alebo úmysel? Máme za to, že je to účelové konanie s jasným cieľom. Dotknuté skupiny (znalci) sa neobávajú trestného konania ? Nehovoriac, že obe strany sa rozchádzajú v udaní rozmerov stien ohniska, keď obe pece sú stavané tradičnou technológiou.

Body „D“

V jednom posudku je udané, že „spáry jsou ruzne velké a nepravidelné, a v druhom posudku sa píše, že škáry sú nerovnomerné, nevyplnené. Je to opäť len náhoda, alebo „efektívna spolupráca“, kde sa môžu najlepšie nájsť nedostatky ktorým verejnosť nemusí rozumieť? Pri špárach vo vnútri peci je niekedy ťažké, alebo aj nezmyselné dodržiavať presné špáry. Od toho ešte nikdy a nikomu pec nespadla.

Body „E“

V jednom posudku sa píše, že „provedení prací a řemeslná zručnost neodpovída kamnařské odbornosti...“ a v druhom posudku sa zase píše, že „sporné dielo po remeselnej, stavebnej a materiálovej stránke nespľňa ani tie najzákladnejšie parametre profesionálnej práce. Opäť je náhoda, že svojim obsahom a formou je dôvodom nedostatkov to isté pri posudzovaní rôznych stavieb od rôznych staviteľov i rôznymi znalcami ? Tak tomu sa už ťažko uverí, že sa jedná o náhodné konanie. Opak je pravdou – personálne prepojenie funguje za účelom dosiahnutia vlastných cieľov aj keď cielene poškodzujeme nekorektným spôsobom svojich konkurentov v danej oblasti.

Body „F“

V jednom posudku sa píše, že „...dielo má neodstrániteľné závady, jediným riešením je dielo zdemontovať..., a v druhom posudku sa píše, že „...kamna jsou neopravitelná, tedy doporučuji zbourat...“ Opäť je to náhoda, že pri rôznych stavbách, rôznych zhotoviteľoch a rôznych znalcoch takáto zhoda ? Preukázateľné sa jedná o organizované konanie istej skupiny vzájomne cez personálne prepojenej aj cez stavovské organizácie s cieľom dehonestovať tradičnú formu stavieb kachľových pecí. Myslíme si, že kachliari, ktorí rozoberajú staré pece a znovu skladajú - vykonávajú rekonštrukcie, je pre nich toto vyjadrenie znalcov skôr humorným.

Na príklade zverejnených znaleckých posudkov sa domnievame, že aj osoba, ktorá nie je znalá daného remesla uzná z týchto dokladov, že niektoré praktiky tzv. „znalcov“ sú neprijateľné pre odbornú verejnosť. Našou ambíciou nie je niekoho dehonestovať ale  korektným spôsobom poukázať na niektoré aplikačné problémy v danom remesle. Je zrejmé, že tých nedostatkov a náhodných zhôd a podôb v posudkoch je tam viac, ale k niektorým detailom nabudúce.

To, že nie je tu niečo v poriadku a vyvoláva vážne obavy z takéhoto konania doporučujeme sa zoznámiť s revíznym posudkom iného nezávislého znalca.