Inspire noviny,

Nie tak dávno sa dostali ku nám „Inspire noviny pre profesionálnych kachliarov“. Po oboznámení sa z ich obsahom sme skonštatovali, že aká škoda, že tieto noviny nemajú k dispozícii všetci „profesionálni“ kachliari. Kliknúť tu na noviny. Oni boli distribuované len niektorým „profesionálnym“ kachliarom,  hlavne tým, ktorí úzko spolupracujú a sú významní obchodný partneri s vydavateľom uvedených novín. Keby tieto noviny dostali aj iní kachliari, iste by sa aj oni dozvedeli niekoľko dôležitých vecí. Je veru otázne a na zamyslenie či by podporili stanovisko pisateľa, či by sa s ním stotožnili. Dá sa metaforicky povedať, že „krčah sa pomaly napĺňal, už je taký plný a ťažký, že vypadol z ruky a sa rozbil ...“.

Po preštudovaní článku „Moje spoločné roky s Cechom kachliarov“ sme zachytili vetu autora, na strane 5) „Prestaňte prosím vnímať mňa ako osobu, ktorá zneužíva svoje postavenie v Cechu.“ Nám čo sme v danom remesle dlhšie a viac si pamätáme kladieme si otázku. Je to skutočne tak ako autor článku sa prezentuje ?

Je všeobecne známe, že daný cech sa dostal za obdobie svojej existencie do viacerých patových situácií, odchádzali z vedenia členovia, vytvárali sa nové organizácie „OK kachliari, Slovenský cech kachliarov a krbárov. V tom období projekt - novo vznikajúca Komora kachliarov, ktorá mala zastrešiť všetky cechy a kachliarov bol neúspešný a uvedené cechy aj tak zanikli a následne bola ich registrácia Ministerstvom vnútra SR zrušená. Zánik organizácií: Organizacia 1, Organizacia 2, Organizacia 3, Organizacia 4. Niekoľko rokov dozadu sa vytvoril nový cech. Niektorí jeho predstavitelia tvrdia že je to ten starý cech, no opak je pravdou. Kliknúť tu na informáciu o novom cechu. Máme za to, že také konanie reprezentantov cechu je nekorektné hlavne pred členmi, kachliarmi, ktorí si platia dosť vysoké členské v danom cechu a ich členským držia uvedený cech na nohách Natíska sa otázka – výška členského príspevku je adekvátna poskytnutým službám, respektíve pomôže im niekto z  vedenia cechu v prípade potreby pri obchodnom spore a iné? Doterajšia prax a skúsenosť nás núti sa nad tým zamyslieť.

O to alarmujúcejšia je skutočnosť, že v poslednej dobe sa stretávame aj s likvidáciou tradičného kachliarstva. Ide o cielené konanie úzkej skupiny tzv. „lobistov“, zástupcov cechu, ktorí navonok prezentujú že cech rozvíjajú, ale opak je pravdou. Prichádza čas odborníkom v kachliarskom remesle a verejnosti zverejniť skutočnú pravdu a nie byť ovplyvňovaný ich pravdou, ktorá kríva na všetky strany. Sme toho názoru, že pravda je len jedna.

Prevláda názor v kachliarskej odbornej verejnosti, že niektorí „lobisti“ by nielenže mali odstúpiť z vedenia cechu, ale i z iných funkcii v rôznych komisiách. Doterajšie úmyselné škodenie remeslu kachliara je neprípustné hlavne pre tých ktorí staviame pece tradičnou - najťažšou metódou (treba ale veriť, že modernému kachliarstvu to tiež isto primerane poškodilo). Máme za to, že „lobisti“ nech prestanú škodiť remeslu. Sme za férovú súťaž. Máme pre nich aj korektné odporúčanie – ak chcete škodiť, tak to robte v priestore výrobcov „najkvalitnejších“ výrobkov a materiálov, ktoré zastupujete a prezentujete.

Na strane 4) Inspire novín v nadpise: „Moje dôvody pre odchod z funkcie viceprezidenta SK“ autor článku píše „ Po mojom opätovnom zvolení do funkcie viceprezidenta sa ozval „starý známy“ predstaviteľ druhého Cechu a tentoraz ešte s väčším kalibrom. Napísal útočný list plné nezmyslov a neprávd až do Bruselu a na viaceré verejné inštitúcie...“

Je to pravdou ako uvedená osoba píše, že „list plné nezmyslov a neprávd“? Možno že niektorí z jeho prívržencov - „profesionálnych“ kachliarov, čo majú k dispozícii tieto noviny tomuto uverili, alebo mu chcú veriť z pragmatických dôvodov – sú obchodný partneri. Má skutočne autor článku pravdu, že „list je plný nezmyslov a neprávd“ ?

Takže aká je pravda. Máme informácie, že z Cechu kachliarov Slovenska boli v technickej komisii UNMS so sídlom v Bratislave, kde sa tvorili a posudzujú technické normy. Presadili schválenie nezmyselnej, zlej a neúplnej normy tzv. EN 15544. Aj iné stavovské organizácie v nej mali zastúpenie. V rámci istej reštrukturizácie tejto technickej komisie sme ako nežiadúci (oponenti) neboli už navrhnutý za člena. Čuduj sa svete, že v tejto technickej komisii majú títo „lobisti“ nadštandardné zastúpenie a to tak, aby presadili čo potrebujú. Disponujeme informáciami, že cez svojich nominantov sa im to pomerne slušné darí a to nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Možná, že by bolo zaujímavé poznať stanovisko príslušného rezortného ministra, pod ktorého kompetenčne príslušný úrad patrí.

To že sa vytvorí a následne schváli norma, ktorá je a aplikačnej praxi nepoužiteľná (okrem záujmových skupín) a ešte z neakceptovateľných dôvodov Vás odmietnu za člena technickej komisie, lebo oni sa tak rozhodli na základe reprezentatívneho zastúpenia, vysokej odbornosti a efektivity. Prikladáme komunikáciu uvedeného úradu, kde bezhlavo idú tvrdo za tým, že nikoho neprijmú, respektíve nechcú prijať žiadnu oponentúru, či návrhy k daným normám. Kliknite si tu, na komunikáciu s úradom. Je možné, že štátne úrady takto zlyhávajú, že prijmú bezhlavo preukázateľne chybovú bársakú normu, lebo mal niekto na tom záujem ? A aký je potom výsledok? Keď je norma taká „super“ ako ju niektorí vychvaľujú a propagujú a títo „kachliari“ sa riadia (robia) podľa nej (alebo podľa softwaru, ktorý je celkom iný výpočtovo ako daná norma), tak aj ich stavby - pece musia byť „super“. Toto hovorí logika. No či tomu tak aj v skutočnosti je prikladáme posudok na uvedenú normu. Kliknite si tu na posudok / revízia normy EN 15544.

Autori uvedenej normy v rámci publikačnej praxe uvádzajú, že uvedená norma zachránila hlavne našu skupinu tradičných kachliarov. Pýtame sa, ako ich zachránila? Ktorí robia podľa uvedenej normy? Žeby aspoň jeden staval podľa uvedenej normy pece? Radi by sme našli jedného kachliara, ktorý by nám to ukázal, ako sa dá robiť výpočet podľa uvedenej normy. Možno sa dá, ale len podľa softwaru, ktorý má absolútne odlišné výpočty, čiže slúži len ako „fikcia“  preto, aby sa mohol „predávať“. A kachliarov z iného cechu uvedená norma nezachránila, keď zachránila hlavne z toho nemenovaného cechu? Asi nie, keď stačí kupovať ťahové systémy od uvedených „vyvolených“, ktorých ťahové systémy majú dymový priemer rovnaký od začiatku ťahov po koniec, tam norma neplatí. Alebo platí podľa inej normy a tieto normy sú už potom konfliktné. Tiež by bolo na mieste sa opýtať, či je predstavenstvo z uvedeného cechu, kde tvorili normu dostatočné odborne spôsobilé ? Možná, že by boli zaujímavé aj informácie kto je v zahraničí podporovateľ tvorcu uvedenej normy ?

A aká je prax v reálnom živote ? Norma nikoho nezachránila, opak je ale pravdou. Norma slúži na to, že keď chcete stavať osvedčené tradičné pece z tradičných a  lacno dostupných materiálov a nekupujete od nich drahý materiál, tak si na Vás posvietime normou EN15544, či staviate tak, ako sa to nedá z normy vypočítať, presne na „cm“. Ak budete ale brať od nás materiály, nebojte sa, to bude tá správna pec z „vysokokvalitných“ materiálov, s „najväčším“ výkonom“, s „najväčšou“ účinnosťou a  „s najlepšími“ emisnými hodnotami a normu na Vás nepoužijeme.

Nemáme záujem poukazovať na kachliarov na nevhodnosť ich systémov, ktorí možno robia podobné systémy, alebo spolupracujú s uvedenými „......“, ale bohužiaľ, „podnikaním“ niektorých jednotlivcov sa kachliarstvo dostalo do takého stavu, že bez zverejnenia skutočnej pravdy asi k zmene nepríde. Kolegovia, kachliari nie je to smerované proti Vám, neposudzujeme Vaše systémy ako nevhodné. Poukazujeme len na určité osoby, tj. tých predkladateľov noriem, a priaznivcov noriem, ktorí ani nevedia o akú normu sa jedná a ktorí toto bezhlavo propagujú, len preto, že o tom buď nemajú vedomosť alebo konajú „efektívne“.