Vážení kachliari, vážení priatelia,

Na tejto stránke zverejňujeme a poukazujeme na lobistické praktiky niektorých organizácii alebo skupín v kachliarskom/krbárskom remesle.

Sú to poznatky resp. dôkazy, čo je v danej „brandži“ u nás „možné“, aké „odborné“ stanoviská, znalecké posudky vydávajú súdni znalci v tomto remesle, aké aktivity vyvíjajú niektoré lobistické organizácie, alebo ako jedna záujmová (lobistická) organizácia ovplyvňuje druhú organizáciu za účelom uplatnenia jej aplikačných praktík tak, aby v súhrne spôsobovali nejasnosť stanovísk autorizovaných štátnych inštitúcii, ktoré sú potom individuálne uplatňované pre dosiahnutie svojich cieľov a zámerov. Ich aktivity nie sú v súlade so stavovskou cťou v danom remesle aj z dôvodu, že v niektorých prípadoch konajú v „pozadí“.

Tieto praktiky zverejňujeme nie preto, aby vznikol vo verejnosti dojem, že máme záujem znevažovať spoločnosti pôsobiacich v kachliarskom remesle, ale našim zámerom je upozorniť verejnosť a aj kachliarsku obec na tieto praktiky. Podmieňovanie členstva v stavovskej organizácii, odoberaním stavebného materiálu od určených firiem, ktoré jedine garantujú technologickú spôsobilosť považujeme za neetické. Disponujeme poznatkami, že odborné stanoviska k technickému prevedeniu stavby sa rôznia čo sa týka záverov podľa toho do ktorej skupiny staviteľ patrí a od ktorého dodávateľa bol materiál na stavbu diela použitý.

V neposlednom rade máme záujem upozorniť touto formou aj štátne inštitúcie na konkrétnych príkladoch, na používané aplikačné praktiky týchto záujmových (lobistických) skupín, čo vo svojom dôsledku je veľmi negatívny a v rámci konkurenčného boja neprijateľný stav, ktorý kachliarska obec nemôže tolerovať. Radi uvítame informácie a poznatky od rôznych kachliarskych firiem, aj od verejnosti k daným spôsobom a formám podnikania (lobistických) skupín, ako aj k vypracovaných odborných stanovísk, posudkov, ktorí mohli byť takýmto konaním poškodení.

Zároveň uvádzame, že tu neprezentujeme „praktiky“, ktoré by boli bez dôkazov.